ข้อมูลการประชุม

EENET2023

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand)

ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ EENET 2023
ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network: EENET)

     สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การวัดคุม นวัตกรรมและระบบควบคุม ตลอดจนงานสาขาอื่นที่ใกล้เคียง โดยจัดการประชุมมาแล้ว 14 ครั้ง และในปี 2566 สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) มอบหมายให้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งที่ 15

     ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 15 (EENET 2023)” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีสาขาบทความวิจัย ดังนี้

 1. Electrical Power (PW) ไฟฟ้ากำลัง
 2. Electronics, Circuit and Communication (EC) อิเล็กทรอนิกส์วงจรและสื่อสาร
 3. Power Electronics (PE) อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 4. Computer and Information Technology (CP) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. Control Systems and Instrumentation (CT) ระบบควบคุมและการวัด
 6. Digital Signal Processing (DS) ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 7. Energy and Conservation of Energy (ES) พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
 8. Innovation and Invention (IN) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 9. General Electrical Engineering (GN) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
 10. Special Session on Electric Vehicles and Railway Transit (SS) หัวข้อพิเศษทางยานยนต์และรถไฟฟ้าระบบราง
EENET2023 Keynote

Keynote Speakers

Keynote Speakers

" ยานยนต์ไฟฟ้าและรถไฟฟ้าระบบราง อนาคตการเดินทางใหม่ของประเทศไทย

Next Generation of Electric Vehicles and Railway Transit in Thailand "

ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อบรรยาย

“เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ในประเทศไทยและทิศทางการวิจัย”

คุณสุจินต์ สุวรรณกิจบริหาร

Forward Engineering Consultants Co., Ltd. Thailand

หัวข้อบรรยาย

“อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ”

ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หัวข้อบรรยาย

“การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนระบบรถไฟฟ้ารางเบา เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย”

รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการบริหาร IEEE-PES Thailand

หัวข้อบรรยาย

“ปลดล็อคร่วมลงทุนงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยไทย:โอกาสสร้างความมั่งคั่งด้วยปัญญามุ่งสู่การพัฒนาประเทศ”
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า(EENET)

เครือข่าย EENET (Electrical Engineering Network)

เครือข่าย EENET (Electrical Engineering Network)

เครือข่าย EENET (Electrical Engineering Network)

     Electrical Engineering Network (EENET) เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัย ทางเครือข่ายได้รับสมาชิกภาคีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งประกอบด้วย

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 13. มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network)

คณะกรรมการเครือข่าย EENET (Electrical Engineering Network)
รศ.ดร.อุเทน คำน่าน
ประธานกรรมการ
รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต
กรรมการ
รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
กรรมการ
รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์
กรรมการ
รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
กรรมการ
ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น
กรรมการ
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
กรรมการ
ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม
กรรมการ
ผศ.ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์
กรรมการ
ผศ.วุฒิชัย สง่างาม
กรรมการ
ผศ.สิทธิชัย บุญปิยทัศน์
กรรมการ
ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ์
กรรมการ
ผศ.ดร.ประหยัด กองสุข
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ IEEE-PES THAILAND
รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ธนพงษ์ สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล
Hitachi ABB Power Grids (Thailand)

สาขาบทความวิจัย (Conference Topics)

 1. Electrical Power (PW)
     ไฟฟ้ากำลัง
 2. Electronics, Circuit and Communication (EC)
     อิเล็กทรอนิกส์วงจรและสื่อสาร
 3. Power Electronics (PE)
     อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 4. Computer and Information Technology (CP)
     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. Control Systems and Instrumentation (CT)
     ระบบควบคุมและการวัด
 6. Digital Signal Processing (DS)
     ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 7. Energy and Conservation of Energy (ES)
     พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
 8. Innovation and Invention (IN)
     นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 9. General Electrical Engineering (GN)
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
 10. Special Session on Electric Vehicles and Railway Transit (SS)
     หัวข้อพิเศษทางยานยนต์และรถไฟฟ้าระบบราง
การลงทะเบียนบทความ

การลงทะเบียนบทความ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

ธาตุพนม 9 ถนนนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 042-522-333

ที่พักใกล้สถานที่จัดงาน

ที่พักใกล้สถานที่จัดงาน

โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม

527 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 042-513-564

จองโรงแรม

จองโรงแรม

จองโรงแรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งบทความ

ผศ.ดร.กฤตยา สมสัย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน
โทร. 095-446-5611
E-mail : kittaya.so@rmuti.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าร่วมประชุม

ผศ.ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน
โทร. 081-731-8359
E-mail : ekkawid.ha@rmuti.ac.th